Rosh Hashana - ר"ה

Yom Kippur - יו"כ

Succot - סוכות

Pesach - פסח

Shavuot - שבועות

Chanukah - חנוכה